0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۳۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Pawel Grela
Finished
۰۱:۵۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۲۰:۲۰
Pawel Grela
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۰۵
Lukasz Pietraszko
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Piotrowski Marcin
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۱۱:۵۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۱۵
Jakub Wozniak
۱
۳
Maruszak Piotr
Finished
۰۳:۲۵
Michal Minda
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۰:۱۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۵۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۲:۵۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۴۰
Daniel Bak
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۰۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۱۷:۲۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Jakub Folwarski
Finished
۱۹:۴۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۹:۵۵
Pawel Grela
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۰:۵۵
Maruszak Piotr
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۵
Jakub Wozniak
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۳۵
Dawid Kotwica
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۱۰:۱۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۲۰
Michal Minda
۱
۳
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۲۵
Jakub Folwarski
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۱۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۲:۴۰
Piotr Cyrnek
۳
۲
Jakub Witkowski
Finished
۱۳:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۵:۵۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۰
Maruszak Piotr
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۲۵
Sebastian Baran
۳
۲
Pawel Grela
Finished
۰۳:۰۰
Sebastian Baran
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۵۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۲۰
Szymon Radlo
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۷:۴۰
Jakub Folwarski
۲
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Maruszak Piotr
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۵۵
Szymon Radlo
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۰۵
Maruszak Piotr
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۴:۱۰
Makajew Maciej
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Wozniak
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۴:۳۵
Szymon Radlo
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۴:۵۵
Maruszak Piotr
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۲۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۰۵:۲۵
Makajew Maciej
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۵:۴۵
Sebastian Baran
۰
۳
Maruszak Piotr
Finished
۰۵:۵۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۰۵
Pawel Grela
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۶:۱۵
Szymon Radlo
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۵۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۷:۵۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۳۰
Makajew Maciej
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۵۵
Szymon Radlo
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۱۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۹:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Krzystof Guminski
Finished
۰۹:۴۵
Piotr Cyrnek
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۰۵
Jakub Witkowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۳۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۱۱:۰۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۱۱:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۱:۴۵
Jakub Witkowski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۴۵
Piotr Cyrnek
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۱۲:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۲:۱۰
Iwasyszyn Wojciech
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۲:۱۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Krzystof Guminski
Finished
۱۲:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۳:۰۰
Piotrowski Marcin
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۳:۰۵
Krzystof Guminski
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۱۳:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۴:۱۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Witkowski
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۱۴:۵۵
Jakub Folwarski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۵:۱۵
Mariusz Koczyba
۳
۰
Gasiorski Pawel
Finished
۱۵:۲۰
Maruszak Piotr
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۱۵:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۱۵:۴۰
Jakub Pruszkowski
۰
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۱۵:۴۵
Antoni Witkowski
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۰۵
Krzystof Guminski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۶:۲۰
Daniel Bak
۲
۳
Jakub Folwarski
Finished
۱۶:۳۰
Maruszak Piotr
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۶:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۱۶:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۱۷:۱۰
Krzystof Guminski
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۷:۳۵
Daniel Bak
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۴۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۷:۵۵
Tadeusz Piotrowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۱۸:۰۰
Antoni Witkowski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۱۸:۰۵
Maruszak Piotr
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۱۸:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۸:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۱۸:۴۵
Piotrowski Marcin
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۱۸:۵۰
Jakub Folwarski
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۸:۵۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Krzystof Guminski
Finished
۱۹:۱۰
Antoni Witkowski
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۹:۲۰
Maruszak Piotr
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۹:۳۰
Piotr Cyrnek
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۲۰:۰۵
Antoni Witkowski
۰
۳
Jakub Folwarski
Finished
۲۰:۳۰
Krzystof Guminski
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۲۰:۴۵
Daniel Bak
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۲۰:۵۵
Maruszak Piotr
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۲۱:۰۵
Mateusz Golebiowski
۲
۲
Piotr Cyrnek
inprogress
۲۱:۱۵
Mateusz Rutkowski
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Krystian Kolodziej
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Sebastian Baran
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Filip Mlynarski
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  Czech Republic Pro League
Lukas Krok
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Dousa
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Vaclav Svoboda
۳
۲
Ludek Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Adam Vitasek
۱
۳
Petr Vicherek
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Jan Dzida
۲
۳
Radomir Revay
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Pros
۲
۳
Petr Svec
Finished
۱۳:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۳:۰۰
Marek Blejchar
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۷:۳۰
Matej Pycha
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۹:۳۰
Petr Vicherek
۳
۲
Jan Dzida
Finished
۰۰:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۰:۳۰
Martin Sobisek
۳
۱
Adam Brazda
Finished
۰۶:۰۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Jan Krupnik
Finished
۱۱:۳۰
Milan Bezdicek
۲
۳
Jan Krupnik
Finished
۱۲:۳۰
Vojtech Konvicka
۱
۳
Richard Macura
Finished
۱۹:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۱:۰۰
Michal Jezek
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۰۱:۰۰
Martin Zizka
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۰۰
Adam Brazda
۰
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۷:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۱۰:۳۰
Petr Vojtech
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۱۱:۰۰
Robin Pacha
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۰:۰۰
Jan Mecl
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۰:۲۹
Ludek Pelikan
۰
۳
Martin Zizka
Finished
۰۰:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۱:۲۷
Michal Jezek
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۳۰
Marek Placek
-
-
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۵۳
Martin Sobisek
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Hyrsl
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۲:۰۰
Radomir Revay
۳
۲
Petr Vicherek
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۱۶
Patrik Pycha
-
-
Adam Brazda
Finished
۰۲:۳۱
Milan Smrcek
-
-
Marek Placek
Finished
۰۲:۴۷
Jiri Pozarsky
-
-
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۵۴
Martin Sobisek
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Adamec
-
-
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۱۳
Patrik Pycha
۰
۳
Adam Brazda
Finished
۰۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Marek Placek
Finished
۰۳:۴۳
Patrik Pycha
۰
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۵۹
Milan Smrcek
۳
۰
Marek Placek
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۱۱
Radim Pavelka
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۰۴:۳۰
Adam Brazda
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۴۶
Martin Sobisek
-
-
Adam Brazda
Finished
۰۴:۴۹
Patrik Pycha
۰
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Marek Placek
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۲۳
Tomas Andrle
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۵:۳۰
Miroslav Adamec
-
-
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۵۰
Marek Placek
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۷:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۷:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Adam Brazda
Finished
۰۸:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Marek Placek
Finished
۰۸:۰۰
Jan Briska
-
-
Jiri Hyrsl
Finished
۰۹:۲۷
Radek Vranca
-
-
Petr Svec
Finished
۰۹:۲۹
Tibor Kolenic
-
-
Mihail Trinta
Finished
۰۹:۳۰
Jan Krupnik
-
-
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۵۸
Petr Vojtech
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Petr Svoboda
-
-
Ondrej Pros
Finished
۱۰:۰۲
Ondrej Pros
-
-
Radek Vranca
Finished
۱۰:۲۸
Tibor Kolenic
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Jan Briska
Finished
۱۰:۵۸
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۰۰
Jan Krupnik
۳
۱
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۰۰
Petr Svoboda
۰
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۰۰
Radek Vranca
۳
۰
Petr Svec
Finished
۱۱:۰۰
Tibor Kolenic
-
-
Petr Vojtech
Finished
۱۱:۱۷
Jiri Hyrsl
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۱
۳
Petr Vojtech
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Pros
۳
۱
Radek Vranca
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Hyrsl
۱
۰
Jaroslav Strnad 1961
Cancelled
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۱:۴۸
Radim Urbaniec
۳
۲
Milan Bezdicek
Finished
۱۱:۵۷
Zbynek Pagac
-
-
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۵۷
Jiri Hyrsl
-
-
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۵۸
Petr Svec
۳
۱
Petr Svoboda
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۲
Jan Briska
Finished
۱۲:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۱۲:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۱
Petr Vojtech
Finished
۱۲:۳۰
Milan Kolar
-
-
Tibor Kolenic
Finished
۱۲:۵۱
Jan Krupnik
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۲:۵۷
Ondrej Pros
-
-
Radek Vranca
Finished
۱۳:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Hyrsl
۳
۲
Zdenek Kasinski
Finished
۱۳:۰۰
Milan Regner
-
-
Miroslav Barta
Finished
۱۳:۲۱
Vaclav Svoboda
-
-
Josef Rossler
Finished
۱۳:۲۷
Marek Blejchar
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۳:۲۸
Lukas Malek
-
-
Milan Longin
Finished
۱۳:۲۸
Jiri Hyrsl
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۳:۳۰
Milan Bezdicek
۳
۰
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۳۰
Karel Hons
-
-
Jan Kasal
Finished
۱۳:۵۵
Zbynek Zientek
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۳:۵۸
Jaroslav Novotny
-
-
Tomas Dousa
Finished
۱۳:۵۸
Ondrej Pros
۳
۱
Radek Vranca
Finished
۱۴:۰۰
Milan Kolar
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۰۰
Jan Briska
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۴:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۴:۰۰
Jan Krupnik
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۴:۰۰
Josef Rossler
-
-
Karel Hons
Finished
۱۴:۲۷
Milan Longin
-
-
Jaroslav Novotny
Finished
۱۴:۲۸
Darin Kryl
۱
۳
Zbynek Zientek
Finished
۱۴:۲۸
Miroslav Barta
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۴:۲۸
Milan Regner
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۰
۳
Milan Longin
Finished
۱۴:۳۰
Vaclav Svoboda
۳
۱
Josef Rossler
Finished
۱۴:۳۰
Marek Blejchar
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۴:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۵۴
Jaromir Kanok
۳
۱
Marek Blejchar
Finished
۱۴:۵۷
Jan Kasal
-
-
Vaclav Svoboda
Finished
۱۴:۵۸
Tomas Dousa
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۱۴:۵۸
Karel Hons
۳
۰
Jan Kasal
Finished
۱۵:۰۰
Zbynek Zientek
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۱۵:۰۰
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۵:۲۴
Marek Blejchar
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۱۵:۲۷
Vaclav Svoboda
-
-
Karel Hons
Finished
۱۵:۲۸
Darin Kryl
۱
۳
Zbynek Zientek
Finished
۱۵:۳۰
Josef Rossler
۳
۱
Karel Hons
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Barta
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۵:۳۰
Milan Longin
۱
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Barta
-
-
Havel Ladislav
Finished
۱۵:۵۰
Josef Rossler
-
-
Jan Kasal
Finished
۱۵:۵۶
Darin Kryl
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۵۷
Milan Longin
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۵:۵۸
Havel Ladislav
-
-
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kasal
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۶:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Marek Blejchar
Finished
۱۶:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Malek
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۳۰
Marek Blejchar
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۱۶:۳۰
Vaclav Svoboda
۲
۳
Karel Hons
Finished
۱۶:۳۰
Darin Kryl
۳
۱
Zbynek Zientek
Finished
۱۶:۵۷
Vaclav Svoboda
-
-
Karel Hons
Finished
۱۶:۵۷
Milan Kolar
-
-
Milan Regner
Finished
۱۶:۵۷
Jaroslav Novotny
-
-
Tomas Dousa
Finished
۱۶:۵۸
Josef Rossler
۰
۳
Jan Kasal
Finished
۱۷:۰۰
Darin Kryl
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۷:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Barta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۰۰
Richard Bonsch
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۱۷:۲۴
Milan Chalupnicek
-
-
Jaroslav Jonas Jnr
Finished
۱۷:۲۶
Petr Svoboda
-
-
Radim Jaros
Finished
۱۷:۲۸
Michal Vavrecka
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۷:۲۸
Milan Longin
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۷:۳۰
Jan Kasal
۳
۱
Josef Rossler
Finished
۱۷:۳۰
Miroslav Barta
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۳۰
Marek Cejka
-
-
Martin Cvecek
Finished
۱۷:۵۹
Richard Macura
-
-
Petr Chlad
Finished
۱۷:۵۹
Yurii Holovatiuk
-
-
Jaroslav Kasan
Finished
۱۷:۵۹
Vaclav Svoboda
۲
۳
Karel Hons
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۸:۰۰
Darin Kryl
۳
۱
Zbynek Zientek
Finished
۱۸:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۸:۰۰
Radim Jaros
-
-
Marek Cejka
Finished
۱۸:۲۹
Vojtech Konvicka
-
-
Richard Macura
Finished
۱۸:۲۹
Matej Pycha
-
-
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۸:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۸:۳۰
Milan Chalupnicek
۳
۰
Jaroslav Jonas Jnr
Finished
۱۸:۳۰
Petr Svoboda
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۸:۳۰
Richard Bonsch
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Sprynar
-
-
Milan Chalupnicek
Finished
۱۸:۵۱
Jaroslav Kasan
۲
۳
Richard Bonsch
Finished
۱۸:۵۴
Martin Cvecek
-
-
Petr Svoboda
Finished
۱۸:۵۸
Petr Chlad
-
-
Michal Vavrecka
Finished
۱۸:۵۸
Richard Macura
۳
۲
Petr Chlad
Finished
۱۹:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۲
۳
Pavel Sprynar
Finished
۱۹:۰۰
Michal Syroha
۲
۳
Pavel Sprynar
Finished
۱۹:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۹:۰۰
Marek Cejka
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۹:۰۰
Milan Chalupnicek
-
-
Michal Syroha
Finished
۱۹:۲۴
Petr Svoboda
-
-
Marek Cejka
Finished
۱۹:۲۸
Michal Vavrecka
-
-
Richard Macura
Finished
۱۹:۲۹
Radim Jaros
۰
۳
Marek Cejka
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Jonas Jnr
-
-
Pavel Sprynar
Finished
۱۹:۵۱
Matej Pycha
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۹:۵۵
Radim Jaros
-
-
Martin Cvecek
Finished
۱۹:۵۸
Vojtech Konvicka
-
-
Petr Chlad
Finished
۱۹:۵۹
Martin Cvecek
۲
۳
Petr Svoboda
Finished
۲۰:۰۰
Jaroslav Kasan
۲
۳
Richard Bonsch
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Sprynar
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۲۰:۰۰
Petr Chlad
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۲۰:۰۰
Richard Bonsch
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۲۰:۳۰
Petr Svoboda
۱
۳
Marek Cejka
Finished
۲۰:۳۰
Milan Chalupnicek
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۲۰:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Richard Macura
Finished
۲۰:۳۰
Jaroslav Jonas Jnr
۰
۳
Pavel Sprynar
Finished
۲۱:۰۰
Vojtech Konvicka
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۲۱:۰۰
Matej Pycha
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۲۱:۰۰
Radim Jaros
۳
۱
Martin Cvecek
Finished
۲۱:۰۰
Milan Chalupnicek
۱
۰
Jaroslav Jonas Jnr
inprogress
۲۱:۳۰
Zdenek Vilimek
-
-
Ondrej Homola
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Michal Syroha
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Jan Svoboda
-
-
Tonar Lukas
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Daniel Zraly
-
-
Jiri Beranek
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  Russia Liga Pro
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Igor Zemit
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۳۰
Alexander Ekzhanov
۳
۲
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۳:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Artemov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۱۷:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۱۹:۰۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Lanovenko
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۱۵
Suntsov Artem
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Alexandr Kononenko
Finished
۰۸:۳۰
Anton Boev
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۲۱:۰۰
Anton Vashkov
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Pavel Fursov
Finished
۰۲:۰۰
Anton Vashkov
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۰:۱۵
Pavel Semenov
۱
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۰:۲۰
Oleg Zyuganov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۴۵
Andrei Borisov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۰:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۲:۴۵
Denisov Alexey
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۳:۱۵
Pavel Semenov
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Zyuganov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Andrei Borisov
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Fursov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۰۰
Igor Zemit
۳
۲
Sergey Lanovenko
Finished
۰۴:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۴:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۴:۴۵
Denys Lebedev
۲
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۱
Gennadiy Nevezhin
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Voronkov
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۱۵
Igor Minchenkov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۳۰
Gennadiy Nevezhin
۲
۳
Sheinfain Aleksandr
Finished
۰۹:۴۵
Maksim Mameka
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۱۰:۰۰
Denys Lebedev
۰
۳
Konstantin Nosov
Finished
۱۰:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Mihail Andrusenko
Finished
۱۰:۴۵
Anatoly Batalov
۰
۳
Alexey Innazarov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Andrei Matonin
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Vologzhanin
۲
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۱۲:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۲:۳۰
Yurii Merkushin
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۲:۵۰
Timur Molchanov
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۱۳:۰۰
Alexey Innazarov
۳
۱
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۳:۱۵
Andrei Matonin
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۳:۱۵
Bogachev Alexey
۳
۱
Anatoly Batalov
Finished
۱۳:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۱۴:۰۰
Nikita Lyfenko
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۴:۱۵
Anatoly Batalov
۳
۱
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۴:۱۵
Andrei Matonin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۱۴:۴۵
Alexey Innazarov
۱
۳
Bogachev Alexey
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Potapkov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۵:۰۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۱۶:۰۵
Egor Markelov
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۶:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۶:۳۰
Artem Chernov
۰
۳
Ilya Konashkov
Finished
۱۶:۴۵
Stepan Dolbilin
۳
۰
Artem Chernov
Finished
۱۷:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Konashkov
۳
۰
Egor Markelov
Finished
۱۷:۴۵
Artem Poidashev
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Kutuzov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۸:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۸:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۸:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Ilya Konashkov
Finished
۱۸:۴۵
Denis Molodtsov
۲
۳
Anton Sokolov
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Stepanov
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۲۰:۳۰
Dmitri Razinkov
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۲۰:۳۰
Artem Tsitselsky
۲
۳
Girevenkov Alik
Finished
۲۰:۴۵
Semyon Korolev
۲
۲
Denis Komarov
inprogress
۲۰:۴۵
Andrei Borisov
۳
۲
Ivan Stepanov
Finished
۲۱:۰۰
Andrei Matonin
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۲۱:۰۰
Vladislav Shelipov
۲
۱
Artem Tsitselsky
inprogress
۲۱:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
۰
۱
Anton Boev
inprogress
۲۱:۳۰
  World TT-CUP
Jan Molenda
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۰۰
Martin Topol
۳
۲
Lukas Vich
Finished
۰۰:۲۰
Sebl Jachym
۳
۱
Martin Hargas
Finished
۰۰:۲۵
Jez Grzegorz
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Cibik
۲
۳
Lukas Vich
Finished
۰۰:۵۰
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Adam Khalaila
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۱:۰۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۱۵
Vojteh Shanc
۲
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۲۰
Sebl Jachym
۱
۳
Adam Khalaila
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Piegza
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۱:۳۰
Martin Hargas
۳
۱
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۱:۵۵
Adam Khalaila
۰
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۳:۰۵
Marek Pyzik
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۷:۳۰
Albert Misztal
۱
۳
Jakub Caban
Finished
۰۹:۱۰
Kos Pawel
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۰۹:۳۰
Adrian Gadawski
۰
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۰:۰۰
Ruchomski Lukasz
۰
۳
Karol Prokop
Finished
۱۰:۳۰
Dawid Stapor
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۳۵
Pavel Vyvial
۳
۲
Marek Teiml
Finished
۱۰:۵۰
Kos Pawel
۳
۲
Partyka Ryszard
Finished
۱۱:۰۰
Valois Kayque
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۱:۰۵
David Nosek
۰
۰
Kastner Karel
Cancelled
۱۱:۲۰
David Bochnak
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Karol Prokop
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۱:۳۰
Dawid Stapor
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۱:۳۵
Ondrej Kirchman
۰
۳
Pavel Rissky
Finished
۱۱:۵۵
Adrian Gadawski
۳
۰
Ruchomski Lukasz
Finished
۱۲:۰۰
Blazej Warpas
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۰۵
Marek Teiml
۰
۳
David Nosek
Finished
۱۲:۲۰
David Bochnak
۳
۰
Pavel Rissky
Finished
۱۲:۲۵
Kos Pawel
۳
۱
Karol Prokop
Finished
۱۲:۳۰
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۵
Pavel Vyvial
۳
۱
David Nosek
Finished
۱۲:۵۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Ondrej Kirchman
Finished
۱۲:۵۵
Ruchomski Lukasz
۳
۱
Partyka Ryszard
Finished
۱۳:۰۰
Emil Nowak
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۰۵
Adam Kral
۳
۰
Marek Teiml
Finished
۱۳:۲۰
David Bochnak
۲
۳
Ondrej Kirchman
Finished
۱۳:۲۵
Adrian Gadawski
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۳:۳۰
David Nosek
۲
۳
Marek Teiml
Finished
۱۳:۵۰
Pavel Rissky
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۵۵
Kos Pawel
۲
۳
Ruchomski Lukasz
Finished
۱۴:۰۰
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۴:۰۵
Adam Kral
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۱۴:۲۰
Adrian Gadawski
۳
۰
Karol Prokop
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
David Bochnak
Finished
۱۴:۴۵
Vojteh Shanc
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۴:۵۰
Partyka Ryszard
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۰۰
Pavel Rissky
۳
۲
Ondrej Kirchman
Finished
۱۵:۱۵
Michal Nemec
۳
۱
Petr Vodal
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Dvorak
۳
۲
Adam Khalaila
Finished
۱۵:۲۵
Kos Pawel
۰
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۵:۳۰
Vojteh Shanc
۳
۰
Petr Vodal
Finished
۱۵:۵۰
Richard Marsik
۳
۱
Vojtech Koutnik
Finished
۱۵:۵۵
Ruchomski Lukasz
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Cibik
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Dvorak
۳
۰
Vojtech Koutnik
Finished
۱۶:۲۵
Karol Prokop
۰
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۶:۳۰
Jez Grzegorz
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۳۵
Vojteh Shanc
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۱۶:۵۰
Adam Khalaila
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۶:۵۵
Karol Prokop
۳
۰
Ruchomski Lukasz
Finished
۱۷:۰۰
Petr Vodal
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Dvorak
۲
۳
Richard Marsik
Finished
۱۷:۲۵
Kos Pawel
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۱۷:۳۰
Jez Grzegorz
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۱۷:۳۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Petr Vodal
Finished
۱۷:۵۵
Vojtech Koutnik
۰
۳
Adam Khalaila
Finished
۱۷:۵۵
Adrian Gadawski
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۸:۰۰
Skura Eryk
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۰۵
Michal Nemec
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۲۵
Richard Marsik
۱
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۸:۳۰
Adrian Piegza
۱
۳
Skura Eryk
Finished
۱۸:۳۵
Urban Roman
۰
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۸:۵۰
Kedzierski Piotr
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۹:۰۰
Adam Khalaila
۳
۱
Jakub Dvorak
Finished
۱۹:۰۰
Adam Kral
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۱۹:۲۰
Jakub Senk
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۹:۲۵
Jez Grzegorz
۱
۳
Skura Eryk
Finished
۱۹:۳۵
Urban Roman
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۹:۵۰
Martin Dolezal
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۹:۵۵
Leszek Maduzia
۰
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۲۰:۰۰
Adrian Piegza
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۲۰:۰۵
Dohnal Jaroslav
۳
۰
Adam Kral
Finished
۲۰:۲۰
Jakub Senk
۲
۳
Petr Semrad
Finished
۲۰:۲۵
Urban Roman
۳
۰
Adam Kral
Finished
۲۰:۵۰
Adam Kosacky
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۲۰:۵۵
Kedzierski Piotr
۲
۳
Michal Natkaniec
Finished
۲۱:۰۰
Jez Grzegorz
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۲۱:۰۵
Svoboda Vladimir
۰
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۲۱:۲۰
Jakub Senk
۰
۲
Martin Dolezal
inprogress
۲۱:۲۵
Leszek Maduzia
۰
۰
Wiechec Adrian
inprogress
۲۱:۳۰
Petr Semrad
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
  Belarus Liga Pro
Sergei Arefev
۲
۳
Yuriy Bokovoy
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Kozich
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۲:۲۰
Sergei Kurilchik
۱
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۵۰
Anton Mokei
۳
۲
Sergei Kurilchik
Finished
۱۳:۴۵
Evgenii Mutianko
۳
۰
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۱۰
Evgenii Kozich
۲
۳
Sergei Kurilchik
Finished
۱۴:۳۰
Anton Mokei
۳
۰
Evgenii Mutianko
Finished
۱۵:۰۰
Dmitrii Korol
۱
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Pontus
۳
۱
Alexey Tsykunov
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۰
۳
Andrey Pontus
Finished
۱۷:۳۰
Alexey Tsykunov
۳
۲
Dmitrii Korol
Finished
۱۸:۰۰
Dmitrii Korol
۲
۳
Andrey Pontus
Finished
۱۸:۳۰
Mukhorovskii Vladimir
۲
۳
Vladimir Koshel
Finished
۲۰:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Roman Rezetka
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۳۰
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Tomas Konecny
Finished
۱۱:۰۵
Antonin Gavlas
۳
۰
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۴۰
Klajber Adam
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۱۵
Roman Rezetka
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۳:۱۵
Klajber Adam
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۴۵
Viktor Yefimov
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۴:۱۵
Roman Rezetka
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۴۵
Klajber Adam
۲
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Seibert
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Viktor Yefimov
Finished
۱۶:۱۵
Antonin Gavlas
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید